Kickoff: start of day 2!

20 Nov 2021
10:00 - 10:10
Keynote Room

Kickoff: start of day 2!