Kickoff: start of day 2!

18 Nov 2023
10:00 - 10:05
Keynote Room

Kickoff: start of day 2!