Keynote pitch competition round 2

18 Nov 2022
16:35 - 16:40
Keynote Room

Keynote pitch competition round 2