Keynote: validation in every organization

18 Nov 2018
12:25 - 12:40
Keynote Room

Keynote: validation in every organization